Przyrodnicze

PRZYRODNIKPRZYRODNICZKA *

1.     Rozpoznał/a po sylwetkach i liściach dziesięć drzew (np. dąb, brzozę, klon, leszczynę, wierzbę, topolę, lipę, sosnę, świerk, jodłę, modrzew).

2.     Rozpoznał/a na rysunku lub zdjęciu po pięć gatunków roślin i zwierząt chronionych w Polsce.

3.     Uczestniczył/a w wycieczce do lasu, ułożył/a i przedstawił/a w zastępie pięć zasad zachowania się w lesie.

4.     Samodzielnie lub z zastępem zasadził/a drzewko w pobliżu swojego domu, na działce lub przy szkole.

 

PRZYJACIEL PRZYRODY * *

1.     Wskazał/a na mapie Polski parki narodowe oraz znajdujące się w okolicy (np. w gminie lub powiecie) rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe i wybrane pomniki przyrody. Wyjaśnił/a cele, dla których je utworzono.

2.     Uczestniczył/a w wycieczce do rezerwatu przyrody lub parku narodowego. Zachowywał/a się zgodnie z obowiązującym tam regulaminem.

3.     Brał/a udział w pracy na rzecz środowiska naturalnego, np. w parku, na szlaku turystycznym, podczas imprezy ekologicznej.

4.     W swoim domu oszczędza wodę i energię elektryczną, dba o wykorzystanie surowców wtórnych.

 

ZNAWCA PRZYRODY * * *

1.     Skompletował/a biblioteczkę (książki, artykuły, foldery, adresy stron internetowych) o tematyce ekologicznej.

2.     Poznał/a zasady ekologicznego obozowania. Zastosował/a je w praktyce.

3.     Wziął/ęła udział w akcji na rzecz ratowania lub ochrony środowiska naturalnego.

4.     Przygotował/a i przeprowadził/a zbiórkę na temat znaczenia przyrody dla zdrowia człowieka oraz o potrzebie jej ochrony przed zagrożeniami cywilizacji.

5.     Zapoznał/a się z celami i działaniami kilku wybranych organizacji ekologicznych.

 

EKOLOG (sprawność mistrzowska)

 

1.     Poznał/a systematykę roślin i zwierząt. Poznał/a rośliny i zwierzęta chronione w Polsce.

2.     Przedstawił/a w interesującej formie bogactwo polskich lasów, znaczenie lasów dla przyszłości człowieka na Ziemi.

3.     Wskazał/a zagrożenia występujące w polskich lasach i dotyczące drzew, ptaków i zwierząt.

4.     Poznał/a zasady ekologicznego obozowania. Zastosował/a je w praktyce.

5.     Wyznaczył/a sobie dodatkowe zadania mistrzowskie.

 

Dodaj komentarz