WOSM

kieszenie pełne czereśni: Światowa Organizacja Ruchu Skautowego.Światowa Organizacja Ruchu Skautowego (ang. World Organization of the Scout Movement, w skrócie WOSM)
(WOSM) jest największą międzynarodową organizacja skautową

Powstała w 1922 roku ciesząc się akceptacją twórcy skautingu generała Roberta Baden-Powella.

W gronie członków założycieli znajdował się także Związek Harcerstwa Polskiego.

Obecnie WOSM zrzesza ponad 16 milionów skautek i skautów na całym świecie.

WOSM jest organizacją uznaną i szanowaną przez organizacje międzynarodowe, blisko współpracujące z Organizacją Narodów Zjednoczonych, Międzynarodowym Czerwonym Krzyżem, Radą Europy i innymi.

Członkostwo WOSM jest otwarte dla wszystkich narodowych organizacji skautowych, które spełniają wymogi członkostwa Wymogi te to między innymi: posiadanie osobowości prawnej i statutu zatwierdzonego przez Komitet Światowy, niezależność, apolityczność, dobrowolny charakter organizacji, przyjęcie celów, zasad i metody skautowej, otwartość na wszystkich akceptujących te zasady.
Z każdego kraju może zostać przyjęta tylko jedna organizacja skautowa bądź federacja organizacji.

Symbolika

Lilijka to dawny symbol rycerski, stąd jej kolor biel oznacza czystość. Purpura to kolor królewski. Krąg i węzeł oznaczają odpowiednio dążenie do doskonałości i wspólnotę skautów. Dwie gwiazdki oznaczają Prawo i Przyrzeczenie Skautowe. Trzy części lilijki to trzy części Przyrzeczenia Skautowego: gotowość wypełnienia obowiązku wobec Boga, bliźnich i samego siebie. Na środkowej części znajduje się igła kompasu, mająca zawsze wskazywać skautowi dobrą drogę.

Dodaj komentarz