Zbiórka 15.05.2020

Najpierw zapraszamy tutaj: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3acec172bb75f74f76983c938b99a11f10%40thread.skype/1588347760352?context=%7b%22Tid%22%3a%22e1368d1e-3975-4ce6-893d-fc351fd44dcd%22%2c%22Oid%22%3a%2289a367df-4d76-411b-bfb8-dbdb6bd05161%22%7d

Przypominam, że najlepiej rozmowa działa w przeglądarce Chrome, Opera, Chromium, Edge.

Następnie do grup:

Dodaj komentarz